Từ 29/06/2020 đến 05/07/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 44